REGULAMIN


Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego


Słownik terminów


Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego, zwane dalej Kalendarium, jest serwisem internetowym prowadzonym we współpracy MKiDN i CEA, w którym promowane są Wydarzenia artystyczne z zakresu szkolnictwa artystycznego.


Wydarzenie, czyli impreza artystyczna zgłaszana przez Organizatora do Kalendarium, adresowane do uczniów szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego, pedagogów oraz studentów uczelni artystycznych, odbywające się na terenie RP.


Organizator to podmiot zgłaszający dane Wydarzenie do Kalendarium, który realizuje i odpowiada za dane Wydarzenie. Organizatorem może być zarówno szkoła artystyczna, uczelnia artystyczna, organizacja pozarządowa lub inny podmiot działający na rzecz szkolnictwa artystycznego.


Moderator osoba, która dokonuje weryfikacji treści Wydarzenia, również zgłaszanych aktualizacji danych, zanim zostaną opublikowane na stronie Kalendarium.


Relacja z Wydarzenia to podsumowanie Wydarzenia – informacja z przebiegu Wydarzenia, wnioski i refleksje Organizatora, a także dokumentacja zdjęciowa. Relację dodaje Organizator po zakończeniu Wydarzenia.Zamieszczanie informacji o Wydarzeniu w Kalendarium


Dodanie Wydarzenia do Kalendarium możliwe jest za pośrednictwem serwisu internetowego Mapa Szkolnictwa Artystycznego, do którego Organizator musi posiadać własne konto użytkownika.


Organizator dodaje Wydarzenie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, z dbałością o rzeczowość, rzetelność i czytelność informacji oraz poprawność językową. Zgłoszenie o nowym Wydarzeniu wpływa do Moderatora, który weryfikuje jego treść i ostatecznie zezwala na publikację na stronie internetowej w zakładce Kalendarium.


Po opublikowaniu Wydarzenia w Kalendarium Organizator jest zobowiązany do aktualizacji danych, które pojawiły się po zamieszczeniu Wydarzenia w Kalendarium, tak aby prezentowane informacje były zawsze bieżące i aktualne.


Jeden Organizator może zgłosić dowolną liczbę Wydarzeń do Kalendarium.


Po zakończeniu Wydarzenia Organizator przygotowuje i przesyła Relację z Wydarzenia do Kalendarium. Informacje podlegają weryfikacji treści przez Moderatora.


Moderator może dokonać edycji zamieszczonego tekstu w dowolnym momencie procesu przygotowywania informacji o Wydarzeniu na stronę internetową. O zmianach wprowadzonych przez Moderatora Organizator zostaje powiadamiany drogą e-mailową.


W przypadku, gdy zgłaszane treści są niepoprawne lub niepełne Moderator może odrzucić Wydarzenie.


W przypadku rażących niedopatrzeń, błędów czy stwierdzenia nieprawdy Wydarzenie może być usunięte z Kalendarium.


Moderator może dokonać porównania informacji zawartych w zgłoszonym Wydarzeniu z informacjami umieszczonymi w innych dostępnych źródłach.Preferowane rodzaje Wydarzeń


Organizatorzy mogą zgłaszać do Kalendarium różnorodne wydarzenia artystyczne: kursy, warsztaty, konkursy, plenery, festiwale, spotkania, sesje naukowe, seminaria, jubileusze, przeglądy, przesłuchania. Preferowane są Wydarzenia o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.


Prosimy nie zgłaszać imprez szkolnych oraz Wydarzeń o zasięgu lokalnym, a jedynie te, które Organizator uważa za ważne i cenne dla szkolnictwa artystycznego.Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora


Organizator odpowiada za poprawność i wiarygodność danych Wydarzenia oraz zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji treści oraz sporządzenia Relacji z Wydarzenia (najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia). Organizatorzy Wydarzenia, którzy otrzymują dofinansowanie, pochodzące ze środków CEA lub MKiDN, zobowiązani są dodania Wydarzenie do Kalendarium(w terminie do 1 miesiąca od daty otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania lub terminie podanym przez instytucję przekazującą dofinansowanie). Dotyczy to także Organizatorów, których Wydarzenia zostały umieszczone w Kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia na kolejny rok szkolny. Dodanie Wydarzenia do Kalendarium oraz zamieszczenie Relacji z Wydarzenia są niezbędnym warunkiem do rozliczenia i zamknięcia organizowanego Wydarzenia.


Organizator dba, aby dane do konta użytkownika systemu były przechowywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i nieujawniane osobom nieuprawnionym.


Organizator akceptuje fakt, że wszystkie informacje zawarte w treści Wydarzenia będą prezentowane na stronie internetowej Kalendarium. W przypadku publikowania w Kalendarium dokumentacji zdjęciowej Organizator ponosi odpowiedzialność za upublicznianie wizerunku uczestników Wydarzenia i powinien uzyskać stosowną pisemną zgodę w powyższym zakresie.


Warszawa, 11.09.2015

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.