17.09.2017 - 24.09.2017

IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Halina Czerny-Stefańska in memoriam" w Poznaniu

Miejscowość Wydarzenia: Poznań

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy, Kursy, Przesłuchania muzyczne

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Co 3 lata

www Wydarzenia: www.europianocomp.pl

Patronat MKiDN

IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Halina Czerny-Stefańska in memoriam" w Poznaniu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych, zdolnych pianistów, pragnących zaprezentować swój kunszt artystyczny i poddać go fachowej ocenie. Jest inicjatywą, która wpisuje się w silne tradycje muzyczne Wielkopolski, znanej przede wszystkim ze znakomitej chóralistyki i wiolinistyki, a jednocześnie je wzbogaca, stanowiąc propozycję dla wszystkich, którym bliska jest muzyka fortepianowa. Wielkim atutem Konkursu jest jego międzynarodowy charakter i otwartość na obiecujących artystów z całego świata. Goście konkursu będą mogli przekonać się, w jaki sposób młodzi pianiści, pochodzący z różnych kręgów kulturowych, kontynuują i rozwijają wykonawcze tradycje pianistyczne. Konkurs stwarza dla młodych muzyków niepowtarzalną okazję, aby poddając swoje wykonania ocenie jurorów skonfrontowali własne umiejętności z oczekiwaniami wymagającego audytorium. Dla wszystkich uczestników jest to ważny etap na drodze do budowania własnego wizerunku artystycznego, a dla laureatów także pomoc w rozpoczynaniu czy rozwijaniu kariery. Konkurs pełni niebagatelną funkcję edukacyjną, gdyż słuchacze i obserwatorzy, poznając różne interpretacji literatury pianistycznej „na żywo” mogą porównywać własne oceny z ocenami jury, a emocje towarzyszące przesłuchaniom są niezwykle inspirujące dla młodych adeptów sztuki pianistycznej – uczniów szkół średnich i studentów uczelni muzycznych, przyczyniając się do podnoszenia poziomu polskiej edukacji artystycznej. Poprzednie edycje Konkursu, które odbyły się w roku 2008, 2011 i 2014, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodych pianistów, dowodząc celowości inicjatywy organizatora. Do pierwszej edycji Konkursu, organizowanej jako I Europejski Konkurs Pianistyczny "Halina Czerny-Stefańska in memoriam" w Poznaniu we wrześniu 2008 roku, zgłosiło się ponad 100 osób, mieszkających i studiujących w Europie. Do udziału w Konkursie zakwalifikowano 92 pianistów z 32 państw, a ostatecznie wystąpiło ich 70. Grand Prix pierwszej edycji fortepian marki Schimmel zdobyła wtedy Białorusinka Olga Stezhko, a I nagrodę – poznański pianista Przemysław Witek. Druga edycja, odbywająca się we wrześniu 2011 roku, zmieniła nazwę z europejskiego na międzynarodowy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych pianistów spoza Europy, chcących wziąć udział w Konkursie. Program został rozszerzony z dwóch do trzech etapów, co znacząco podniosło wymogi stawiane kandydatom. Pomimo tego wpłynęło blisko 70 zgłoszeń z całego świata, a jurorzy i obserwatorzy zgodnie podkreślali niezwykle wysoki poziom artystyczny uczestników Konkursu. Laureatem I nagrody został Denis Zhdanov z Ukrainy, pianista, którego kariera obecnie rozwija się bardzo dynamicznie. Przesłuchania konkursowe, mające bezpośrednią transmisję internetową, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Zmaganiom młodych pianistów przysłuchiwało się, oprócz melomanów, wielu gości zagranicznych, studentów i pedagogów uczelni muzycznych z całej Polski oraz uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia. Trzecia edycja Konkursu (wrzesień 2014), której zwycięzcą został Szymon Nehring – późniejszy laureat XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka w Warszawie, również miała sprawdzoną formułę konkursu trzyetapowego, lecz dla uatrakcyjnienia oferty, wprowadzony został dodatkowy element w postaci kursu mistrzowskiego. Odbył się on pomiędzy drugim i trzecim etapem przesłuchań, a prowadzony był przez wybranych członków jury. Uczestnikami kursu byli młodzi pianiści, którzy nie zakwalifikowali się do finału. Zajęcia poprowadziło pięcioro pianistów: prof. A. Kledzik, prof. B. Nowicki, prof. T. Alikhanov, prof. M. Hughes i prof. R. O’Hora. Ci najwyższej klasy pedagodzy reprezentowali różne ośrodki muzyczne: Poznań, Moskwę, Wiedeń i Londyn, co z pewnością było niezwykle interesujące dla osób biorących udział w ich zajęciach. Była to unikalna okazja do bezpośredniego kontaktu młodych pianistów z najwyższej klasy pedagogami i autorytetami pianistycznymi oraz do poznania polskiej szkoły interpretacji utworów Chopina. Mamy nadzieję, że to stanowiło znaczące doświadczenie na drodze poszukiwania i kształtowania własnej osobowości artystycznej. Formuła otwartych lekcji stworzyła także możliwość udziału w nich dużej grupy słuchaczy. Tego typu zajęcia zawsze przyciągały wielu zainteresowanych: studentów i pedagogów uczelni muzycznych oraz uczniów i nauczycieli szkół muzycznych. Wnikliwa obserwacja sposobu prowadzenia zajęć przez wybitnych pedagogów była doskonałą formą kształcenia, dającą także okazję do wymiany doświadczeń między słuchaczami – było to inspirujące i twórcze spotkanie w relacji „mistrz – uczeń”. Zasadę Konkursu, w ramach którego odbywają się przesłuchania oraz kursy mistrzowskie, pragniemy zachować również w IV edycji projektu.

ORGANIZATOR

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Adres: ul. Święty Marcin 87

61-808 Poznań

Tel.: +48.61.8568910

e-mail: amuz@amuz.edu.pl

www: http://www.amuz.edu.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Cele Konkursu:- rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi,- rozwój dialogu między kulturami poprzez wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i wsparcia polskich artystów, - promocja muzyki polskiej i polskiego narodowego dziedzictwa kulturowego w Polsce i na świecie, - promocja idei rywalizacji fair play w sferze kultury, - poniesienie poziomu wykonawstwa pisnistycznego w Polsce, - konfrontacja wybitnych autorytetów artystycznych z uzdolnionymi artystami młodego pokolenia, - działanie na rzecz dialogu społecznego i kulturowego, zwłaszcza propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej, - wyłonienie najzdolniejszych pianistów młodego pokolenia w Europie i zapewnienie im udanego debiutu na estradach Polski,- promocja i upowszechnienie osiągnięć polskiej edukacji pianistycznej na przykładzie wybitnej patronki konkursu, prof. Haliny Czerny-Stefańskiej, - zbudowanie cyklicznej imprezy o charakterze kulturalnym, które trwale wpisze się w kalendarz konkursowy współczesnego świata artystycznego, - podniesienie świadomości kulturowej wśród odbiorców projektu uczestników przesłuchań konkursowych i koncertów organizowanych w ramach projektu, - konfrontacja polskich i europejskich pianistów młodego pokolenia, - rozwój dialogu kulturalnego i promocja idei dialogu społecznego. Ideą Konursu jest:- zwiększenie zaangażowania muzyków z całego świata w realizację wspólnych projektów artystycznych poprzez umożliwienie im uczestnictwa we wspólnym projekcie europejskiego konkursu pianistycznego, który przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy na temat muzyki klasycznej Polski i Europy, - ukazanie twórczości muzycznej w bogatym kontekście kultury polskiej i światowej poprzez: działania interdyscyplinarne i prezentację szerokiego spektrum gatunków muzycznych oraz technik i praktyk wykonawczych poprzez kompleksowość zaplanowanych działań, jak również zróżnicowanie grup odbiorców (młodzież, dorośli) propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury Elżbieta Stefańska (Polska) – przewodnicząca Jury, pianistka i klawesynistka, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie Tigran Alikhanov (Rosja) – pianista, profesor Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego Philippe Giusiano (Francja) – pianista, zwycięzca XIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Alicja Kledzik (Polska) – pianistka, profesor, dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, dyrektor artystyczny Konkursu Anna Organiszczak (Polska) – pianistka, profesor, kierownik Katedry Fortepianu, Organów i Akordeonu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Tim Ovens (Niemcy) – pianista, profesor Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu Jan Popis (Polska) – muzykolog, krytyk muzyczny, dyrektor wydawnictwa Muza Polskie Nagrania Jacek Rogala (Polska) – dyrygent, dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach Wojciech Świtała (Polska) – pianista, profesor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Jacek Kortus – sekretarz Jury, pianista, asystent w Katedrze Fortepianu, Organów i Akordeonu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Zakres merytoryczny ujęty w REGULAMINIE, podanym w punkcie poniżej.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

REGULAMIN IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego "Halina Czerny-Stefańska in memoriam" w Poznaniu I IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Halina Czerny-Stefańska in memoriam" odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-24 września 2017 roku. II W Konkursie mogą wziąć udział pianiści wszystkich narodowości urodzeni po 1.01.1987 roku. III 1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy składać do dnia 15.07.2017 roku poprzez formularz udostępniony na stronie Konkursu pod adresem www.europianocomp.pl Do formularza wymagane jest dołączenie potwierdzenie wpisowego. 2. Wpisowe w wysokości 400 złotych polskich (PLN) należy wpłacić na konto: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Święty Marcin 87 61-808 Poznań BZ WBK S.A. VI o/Poznań 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907 SWIFT: WBKPPLPP Adres banku: 60-967 Poznań, Pl. Wolności 15 Dopisek: Konkurs pianistyczny 3. Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi. Wszystkie koszty przelewu pokrywają uczestnicy. 4. Zgłoszenia nadesłane w terminie będą poddane weryfikacji. O przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia kandydat zostanie zawiadomiony w terminie do 1.08.2017 roku.5. Weryfikacji zgłoszeń dokona komisja powołana przez Organizatorów Konkursu. 6. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez kandydata jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zawiadomienie kandydata o przyjęciu zgłoszenia będzie uważane za zawarcie umowy między Organizatorami Konkursu a kandydatem w sprawach regulowanych w niniejszym Regulaminie. IV 1. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów Konkursu swoje autorskie prawa majątkowe związane z: - wykonywaniem utworów podczas Konkursu, - wykonywaniem utworów podczas koncertów laureatów, - prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie i koncertach laureatów. 2. Uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatorów Konkursu w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji: a) utrwalenie, b) zwielokrotnienie w każdej technice, c) wprowadzenie do obrotu handlowego, d) wprowadzenie do pamięci komputera i sieci internetowej lub innej, e) publiczne odtwarzanie i wykonywanie, f) wystawianie, g) wyświetlanie, h) najem, i) dzierżawa, j) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub satelitarne, k) równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne. 3. Eksploatacja powyższych praw na wyżej wymienionych polach będzie dokonywana przez osoby, firmy, stacje radiowe i telewizyjne, firmy fonograficzne za zgodą Organizatorów Konkursu. V 1. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy. 2. Organizatorzy Konkursu umożliwią uczestnikom korzystanie z ćwiczenia w salach Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz zapewnią próbę w sali koncertowej. 3. Przesłuchania Konkursowe odbywać się w Aula Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. VI 1. Uczestnicy są zobowiązani do zgłoszenia się do punktu informacyjnego Konkursu, który znajduje się w holu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w dniu określonym w zawiadomieniu przesłanym przez Organizatorów Konkursu. 2. Uczestnik, który z ważnych powodów opóźni swoje przybycie na Konkurs, może zostać decyzją Przewodniczącego Jury Konkursu dopuszczony do przesłuchania poza obowiązującą kolejnością na końcu I etapu. VII 1. Przesłuchania konkursowe złożone są z dwóch etapów oraz etapu III – finałowego, i są otwarte dla publiczności. 2. Kolejność prezentacji uczestników zostanie ustalona w drodze losowania przed otwarciem Konkursu i będzie obowiązywała przez cały czas trwania Konkursu. 3. Prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań ma Przewodniczący Jury Konkursu. W uzasadnionych przypadkach uczestnik może uzyskać zgodę na przesunięcie swojej prezentacji na koniec etapu. 4. Do kolejnych etapów dopuszczonych zostanie: - do II etapu: nie więcej niż 24 uczestników, - do III etapu – finałowego: nie więcej niż 6 uczestników. VIII Program Konkursu obejmuje następujące utwory, które należy wykonać z pamięci w kolejności podanej w zgłoszeniu. Kolejność utworów wybrana przez kandydata jest dowolna. I ETAP Program I etapu nie powinien przekraczać 25 minut. F. Chopin: jeden z następujących Nokturnów op. 9 nr 3, op. 15 nr 2 op. 27 nr 1, op. 27 nr 2, op. 32 nr 2, op. 37 nr 2, op. 48 nr 1, op. 48 nr 2, op. 55 nr 2, op. 62 nr 1, op. 62 nr 2F. Chopin: jedna Etiuda spośród następujących: op. 10 nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, op. 25 nr 4, 6, 8, 10, 11, 12Etiuda o charakterze wirtuozowskim jednego z następujących kompozytorów: F. Liszt, S. Rachmaninow, A. Skriabin, C. Debussy, I. Strawiński, W. Lutosławski, G. Ligeti, B. BartókDowolny utwór o czasie trwania do 10 minut. Uwaga: Etiudy należy wykonać jedna po drugiej II ETAP Program II etapu powinien trwać 30-40 minut. Dowolny znaczący utwór z epoki klasycznej lub romantycznej.Jeden lub więcej utworów różnych pod względem stylu i epoki od kompozycji z punktu 1. III ETAP – finałowy Program III etapu – finałowego powinien trwać 40-50 minut. Program dowolny; nie można powtarzać utworów z I i II etapu IX 1. Jury zostanie powołane spośród wybitnych polskich i zagranicznych muzyków i znawców problematyki pianistycznej przez Organizatorów Konkursu. 2. Jury ocenia sztukę interpretacji każdego z uczestników na podstawie regulaminu przyjętego przez Jury. 3. Juror nie ocenia kandydata, który jest lub był jego uczniem. X 1. Przewiduje się przyznanie następujących nagród regulaminowych: I nagroda 25 000 zł II nagroda 15 000 zł III nagroda 10 000 zł 3 wyróżnienia po 2 000 zł (kwoty w/w nagród są opodatkowane zgodnie z prawem polskim) 2. Zdobywcom nagród regulaminowych przysługuje tytuł laureata IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego "Halina Czerny-Stefańska in memoriam". 3. Jury ma prawo zmienić układ i liczbę nagród. 4. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. XI 1. Organizatorzy Konkursu przewidują nagrody dodatkowe w postaci płatnych koncertów w polskich i zagranicznych instytucjach muzycznych. 2. Pełna lista nagród zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem Konkursu. 3. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w walucie polskiej po odliczeniu obowiązujących podatków, zgodnie z obowiązującym prawem polskim. 4. Organizatorzy Konkursu zobowiązują się do przekazania instytucjom wspomnianym w punkcie 1 danych teleadresowych laureatów do dnia 31 października 2017 roku w celu indywidualnego ustalenia terminu i warunków realizacji koncertu między fundatorem nagrody a nagrodzonym. XII 1. Wszyscy laureaci są zobowiązani do udziału nieodpłatnie w koncercie laureatów zorganizowanym na zakończenie Konkursu. 2. Program koncertu laureatów zostanie ustalony przez Jury Konkursu w porozumieniu z Laureatami. XIII Pomiędzy przesłuchaniami II etapu a etapem III – finałowym, uczestnicy II etapu, którzy nie zakwalifikowali się do etapu III – finałowego, będą mieli możliwość bezpłatnego uczestniczenia w lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez Jurorów, wskazanych przez Organizatorów Konkursu. XIV Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie autentyczny.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Halina Czerny-Stefańska in memoriam" w Poznaniu” (ID 1284) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.