24.10.2018 - 26.10.2018

III Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy "Witold Rowicki in Memoriam"

Miejscowość Wydarzenia: Żywiec

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Skrzypce

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.muzyczna-zywiec.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Witold Rowicki in Memoriam” dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia po raz pierwszy odbył się w roku 2016. Idea zorganizowania konkursu zrodziła się wraz z nadaniem Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Żywcu imienia słynnego kompozytora i dyrygenta, jakim był Witold Rowicki. Dzięki wsparciu władz samorządowych oraz sponsorów, w tym przede wszystkim rodzinie Witolda Rowickiego, udało się przygotować imprezę o prawdziwie międzynarodowym charakterze i wysokim poziomie wykonawczym uczestników. Niezwykle pozytywne przyjęcie pierwszej edycji konkursu oraz liczne pytania o jego kontynuację były potwierdzeniem rzeczywistej potrzeby organizacji tego wydarzenia. Konkurs skierowany jest do młodych skrzypów, którzy odczuwają chęć zmierzenia z rówieśnikami swoich talentów, umiejętności technicznych oraz wyobraźni artystycznej. Konkurs niewątpliwie wyróżnia się spośród tego typu konkursów tym, iż w drugim etapie uczestnicy wykonują utwory z towarzyszeniem orkiestry kameralnej.

Konkurs odbędzie się w dniach 24-26 października 2018 r. w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Rowickiego w Żywcu (ul. Sienkiewicza 19, 34-300 Żywiec).

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Rowickiego w Żywcu

Adres: ul. Sienkiewicza 19

34-300 Żywiec

Tel.: +48.33.8614332

e-mail: sz.muzyczna@tenit.com.pl

www: http://www.muzyczna-zywiec.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: - prezentacja osiągnięć artystycznych młodych skrzypków, podnoszenie poziomu nauczania na instrumentach poprzez konfrontację osiągnięć, wymianę doświadczeń pedagogicznych oraz możliwość konsultacji z Jurorami, integracja szkół, nauczycieli oraz uczniów poprzez udział we wspólnym przedsięwzięciu artystycznym, promocja młodych solistów o interesującej osobowości.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Członkowie jury: prof. Paweł Radziński (AM w Bydgoszczy) - Przewodniczący prof. Wiesław Kwaśny (AM w Krakowie) prof. Andrzej Gębski (UMFC w Warszawie) prof. Tomasz Tomaszewski (Uniwersytet Sztuk w Berlinie) prof. Savva Fatkulin (Centro Superior Educación Musical Katarina Gurska w Madrycie) – obywatelstwo hiszpańskie Zespół: Orkiestra kameralna Accademia dell`Arco składająca się ze studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – 20 osób)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM KONKURSU: Grupa A Etap I - Utwór dowolny (czas trwania 5-7 min.) Etap II – Koncert skrzypcowy do wyboru kandydata: - A. Vivaldi – Koncert a- moll cz. I - Ch. Beriot – IX Koncert a- moll cz. I - J. Haydn – II Koncert G- dur cz. I Grupa B Etap I – Utwór dowolny (czas trwania 8-12 min.) Etap II – Koncert Skrzypcowy do wyboru kandydata : - J. S. Bach – Koncert skrzypcowy a- moll - J. S. Bach – Koncert skrzypcowy E - dur - A. Vivaldi – Jeden z koncertów cyklu „ Cztery Pory Roku” 1. Koncerty w grupie A i B będą wykonywane z towarzyszeniem orkiestry kameralnej „Accademia dell' Arco. 2. Program konkursu powinien być wykonany w całości z pamięci .

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

W Konkursie mogą brać udział skrzypkowie w 2 kategoriach wiekowych: Grupa A – uczniowie Szkół Muzycznych I stopnia (do 14 lat) Grupa B - uczniowie Szkół Muzycznych II stopnia (15-19 lat) (W związku z reformą szkolnictwa klasy VII i VIII uznajemy za tożsame z klasą I i II szkół II stopnia) 3. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone publicznie w dwóch etapach w grupach A i B. 4. Do drugiego etapu konkursu dopuszczona zostanie grupa skrzypków nie przekraczająca 10 osób w grupie A i 10 osób w grupie B. 5. Kolejność występów alfabetyczna - począwszy od nazwiska kandydata wylosowanego oddzielnie dla każdej grupy.

ORGANIZACJA KONKURSU: 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 24-26 października 2018 r. w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 19 z udziałem publiczności. 2. Uczestnicy oceniani będą przez Jury, składające się z wybitnych autorytetów muzycznych. Skład Jury zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem imprezy wraz z harmonogramem. 3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Jury Konkursu oceni występy konkursowe, wyłoni laureatów oraz przyzna nagrody finansowe i rzeczowe. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego zakończenia konkursu w dniu 26 października 2018 r. Laureaci są zobowiązani do osobistego odebrania nagrody. 5. Wszystkie przesłuchania konkursowe, jak również koncert laureatów, mogą być za zgodą Organizatora, lecz bez jakiejkolwiek odpłatności dla uczestników rejestrowane, nagrywane, fotografowane i filmowane dla celów prasowych i dokumentacyjnych. 6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz.926, z późn. zm.) 7. Kandydaci powinni przyjechać z własnymi akompaniatorami. 8. Organizator zapewnia Wykonawcom Konkursu korzystanie z pomieszczeń do ćwiczeń. Natomiast zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników Konkursu pozostaje w ich własnym zakresie. 9. Udział w Konkursie należy zgłaszać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dołączonej do regulaminu konkursu i przesłanie jej do dnia 19 września 2018 roku na adres mailowy: sz.muzyczna@tenit.com.pl lub faxem na nr tel.: 33 861 43 32. 10. Lista kandydatów przyjętych do Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły do dnia 1 października 2018 roku. 11. W związku z umieszczeniem konkursu na liście rekomendowanej przez MKiDN wpisowe w wysokości 100,- zł. wnoszą tylko uczestnicy spoza Polski na konto: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej w Żywcu 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 19 Bank Spółdzielczy w Żywcu: 58 8137 0009 0030 5163 2000 0010 12. Wpłata ma charakter bezzwrotny. 13. Ilość uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników z danej szkoły do 2 osób. 14. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I nagród poprzedniej edycji konkursu, w tej samej kategorii. 15. Harmonogram przesłuchań (data i godzina występu) zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.muzyczna-zywiec.pl do dnia 9 października 2018 roku.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „III Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy "Witold Rowicki in Memoriam"” (ID 1395) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.