21.08.2018 - 28.08.2018

XII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy

Specjalność: Flet, Fortepian, Kameralistyka, Skrzypce, Śpiew, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://fundacjaedukacjikulturalnej.pl

Patronat MKiDN

Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie odbyły się po raz pierwszy w 2006 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Ich inicjatorem i kierownikiem artystycznym był prof. Maciej Paderewski, wybitny pianista i kameralista, pedagog warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i ZPSM nr 4.

W latach 2006–2009 miały miejsce cztery edycje Kursów, w których udział wzięło kilkuset młodych muzyków z Polski oraz m.in. z Rosji, Łotwy, Mołdawii, Francji, Włoch i Japonii. Kursom towarzyszyły koncerty pedagogów i uczestników w Sali Koncertowej Szkoły.

Po śmierci prof. Macieja Paderewskiego organizatorzy zdecydowali się na kontynuację Jego dzieła, a kolejne edycje Kursów poświęcone zostały Jego pamięci. Kierownictwo artystyczne Kursów objęła Róża Paderewska, organizacji podjęła się Fundacja im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (piąta edycja), a następnie Fundacja Edukacji Kulturalnej (od szóstej edycji). Od siódmej edycji Kursy odbywają się w siedzibie Centrum Kultury Wilanów.

Kolejne edycje Kursów w latach 2011–2017 zgromadziły łącznie ponad 500 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Norwegii, Finlandii, Izraela, Japonii, Chin i Korei. Kursom towarzyszyły koncerty w wykonaniu pedagogów: w roku 2011 – recital Mariusza Patyry w Centrum Kultury Wilanów, w roku 2012 – koncert w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w wykonaniu Ewy Iżykowskiej, Mariusza Patyry i Alberto Nosè, a od roku 2013 – koncerty w Pałacu w Wilanowie: 2013 - w wykonaniu Pawła Gusnara, Krzysztofa Herdzina, Alberto Nosè i Mariusza Patyry, 2014 - w wykonaniu Ewy Iżykowskiej i Oksany Svekli oraz młodych muzyków, absolwentów prof. Macieja Paderewskiego - Aleksandry Świgut i Michała Zielińskiego, 2015 - w wykonaniu Janusza Olejniczaka oraz Tomasza Strahla i Agnieszki Przemyk-Bryły, 2016 - w wykonaniu Ewy Iżykowskiej i Seo Kyeong Yeon, Tomasza Strahla, Janusza OIejniczaka oraz Jakuba Kuszlika (studenta prof. Katarzyny Popowej-Zydroń). 2017 - w wykonaniu Marii Peradzyńskiej Filip, Marianny Żołnacz i Agnieszki Przemyk-Bryły, Wojciecha Świtały oraz Tomasza Strahla i Janusza Olejniczaka. Uczestnicy Kursów występowali w Pałacu w Wilanowie, Centrum Kultury Wilanów oraz jego filii w Powsinie, w Nowym Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu i Sali Koncertowej ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego. Gościem specjalnym siódmej edycji Kursów był prof. Jerzy Marchwiński, który poprowadził seminarium dla uczestników – wykład pt. „Zbiór refleksji na temat grania solowego i zespołowego” oraz lekcję pokazową.

Wśród wykładowców jedenastu dotychczasowych edycji Warszawskich Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich znaleźli się wybitni soliści i kameraliści oraz pedagodzy uczelni muzycznych. Klasy fortepianu prowadzili profesorowie: Alberto Nosè, Janusz Olejniczak, Katarzyna Popowa-Zydroń, Irina Rumiancewa-Dabrowski, Wojciech Świtała, Andrzej Tatarski, Waldemar Wojtal i Dina Yoffe, klasy skrzypiec – Vadim Brodski, Bartosz Bryła, Mariusz Patyra i Stefan Tarara, altówki – Ryszard Duź, wiolonczeli – Stanisław Firlej, Robert Fender, Bartosz Koziak i Tomasz Strahl, fletu - Maria Peradzyńska-Filip, saksofonu – Paweł Gusnar i Alicja Wołyńczyk, śpiewu – Ewa Iżykowska, Leonard Andrzej Mróz i Włodzimierz Zalewski, zespołów kameralnych – Ryszard Duź (kwartety smyczkowe), Maja Nosowska i Maciej Paderewski (zespoły kameralne z fortepianem), improwizacji jazzowej i propedeutyki kompozycji – Krzysztof Herdzin.

Tak o Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich pisał prof. Jerzy Marchwiński:"Spośród wielu Kursów Mistrzowskich, odbywających się aktualnie w różnych centrach muzycznych Kraju, ten wyróżnia się unikatową ideą i charakterem. Jest bowiem adresowany w zasadzie do całego środowiska muzycznego, zarówno do uczniów szkół podstawowych, i do samodzielnych, dorosłych artystów-wykonawców. W formule Kursu mogą znaleźć swe miejsce bardzo młodzi ludzie, którzy – być może – w asyście swoich mentorów, zapragną pokazać swe umiejętności innemu mistrzowi, adepci liceów i Akademii, a nawet ci, już dojrzali, którzy zapragnęliby np. konfrontacji i dialogu z mistrzem, a więc innym, dojrzałym artystą. Ta unikatowa formuła zasługuje na najwyższą pochwałę, dalsze istnienie i rozwój, oraz na promocję i popularyzację."

ORGANIZATOR

Fundacja Edukacji Kulturalnej

Adres: Jara 5D lok. 1

02-988 Warszawa

Tel.:

e-mail: kursymistrzowskie@wp.pl

www: fundacjaedukacjikulturalnej.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Kolegiacka 3

02-960 Warszawa

CELE WYDARZENIA

Głównym założeniem Organizatora jest doskonalenie i poszerzenie umiejętności artystycznych uczniów, studentów oraz absolwentów i pedagogów szkół i uczelni muzycznych z kraju i zagranicy.

Cele:

Uczestnicy Kursów będą mieli bezpośredni kontakt z najwyższej klasy pedagogami i artystami. Będą obserwować metody pracy oraz doskonalić swój warsztat pod okiem wybitnych profesorów w różnych specjalnościach (fortepian, skrzypce, wiolonczela, flet, zespoły kameralne z fortepianem, śpiew).

Podczas Kursów będą organizowane seminaria i lekcje otwarte, jako forum wymiany doświadczeń artystycznych młodych adeptów z Polski i zagranicy, a także merytorycznych dyskusji dla pedagogów, będą one też okazją do międzynarodowej integracji środowiska muzycznego.

Organizowane lekcje zespołów kameralnych i duetów fortepianowych dadzą możliwość muzykowania zespołowego.

Wszystkie zajęcia są otwarte. Uczestniczą w nich słuchacze bierni oraz czynni z danej klasy i zainteresowani z pozostałych klas.

Występy w koncertach uczestników Kursów będą prezentacją nabytych umiejętności i kreatywności artystycznej. Stanowić one będą popularyzację i promocję muzyki wśród odbiorców organizowanych koncertów.

Zamierzeniem Organizatora jest także zaangażowanie do współpracy instytucji kultury i samorządu takich jak: Muzeum­ Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Centrum Kultury Wilanów, Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy prowadzących działalność kulturalną w celu promocji polskiej kultury, nauki i dziedzictwa narodowego na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Organizacja Kursów w Wilanowie ma przybliżyć uczestnikom kulturę i zabytki naszego kraju. Ważnym elementem jest również uświadomienie uczestnikom zagranicznym, iż Warszawa jest europejskim miastem posiadającym wiele zabytków, a także niezwykle aktywnym w działalności kulturalnej.

Trwałym efektem projektu będzie zbudowanie sieci efektywnych kontaktów zapewniających młodym artystom dobrą pozycję na światowym rynku muzycznym.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Kursy prowadzą profesorowie:

Wojciech Świtała – fortepian

Waldemar Wojtal – fortepian

Maja Nosowska – zespoły kameralne z fortepianem, duety fortepianowe

Ewa Iżykowska-Lipińska – śpiew

Izabela Kłosińska – śpiew

Włodzimierz Zalewski – śpiew

Maria Peradzyńska-Filip – flet

Mariusz Patyra – skrzypce

Stefan Tarara – skrzypce

Tomasz Strahl – wiolonczela

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

XII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie im. Macieja Paderewskiego odbędą się w dniach 21–28 sierpnia 2018 r. w Centrum Kultury Wilanów w Warszawie, ul. Kolegiacka 3.

Uczestnikami mogą być studenci i absolwenci akademii muzycznych, uczniowie szkół muzycznych oraz nauczyciele szkolnictwa muzycznego.

Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej, która odpowiada za ich bezpieczeństwo podczas Kursu.

Wszelkie zajęcia prowadzone w ramach Kursów są otwarte i obejmują: indywidualne lekcje u wybranych pedagogów, lekcje zespołowe oraz koncerty uczestników.

Kandydaci mogą zgłaszać udział czynny lub bierny. Uczestnicy czynni mają zagwarantowane cztery lekcje w wymiarze 45 minut u wybranego pedagoga. Organizatorzy zapewniają współpracę z akompaniatorami dla uczestników czynnych, którzy dokonają odpowiedniej opłaty za kurs oraz przyślą nuty dla akompaniatora w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu.

W ramach Kursów odbędą się dwa koncerty w Sali Białej Pałacu w Wilanowie oraz trzy koncerty uczestników w Sali Kameralnej Centrum Kultury Wilanów.

Wspólnie z Centrum Edukacji Artystycznej planujemy również seminaria i wykłady dla nauczycieli klas fortepianu i kameralistyki fortepianowej szkół muzycznych, prowadzone w dniach 22 i 23 sierpnia przez: prof. Wojciecha Świtałę (Kształtowanie frazy i artykulacji w utworach fortepianowych różnych epok) oraz prof. Maję Nosowską-Pasławską (Co pianista wiedzieć powinien o współpracy ze śpiewakiem, z instrumentem smyczkowym i dętym (także w orkiestrze, w teatrze operowym, balecie itp.)?

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia udziału w Kursach należy dokonać do 31 maja 2018 r., przesyłając na adres Organizatorów pocztą lub e-mailem czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dołączonym dowodem wpłaty wpisowego (uczestnicy czynni) oraz deklaracją opieki nad uczniem (uczestnicy niepełnoletni). Liczy się data otrzymania zgłoszenia przez Organizatorów.

O zakwalifikowaniu na Kursy w charakterze uczestnika czynnego Organizatorzy poinformują do 15 czerwca 2018. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie rozpatrywane będą w miarę wolnych miejsc. Informacje o wolnych miejscach w klasach poszczególnych profesorów będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej.

Liczba miejsc na Kursach jest ograniczona. Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, wyboru uczestników czynnych dokonują profesorowie na podstawie informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.

OPŁATY ZA KURSY

Nr Konta:

Fundacja Edukacji Kulturalnej w Warszawie

BZ WBK S.A. 33 O/Warszawa

64 1090 1056 0000 0001 1668 8729

dla wpłat z zagranicy:

IBAN: PL 64 1090 1056 0000 0001 1668 8729

BIC (SWIFT-Code): WBK PPLPP

OPŁATY DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opłaty dla uczestników czynnych:

I rata – wpisowe:200 zł

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy biorący udział w kursach u różnych pedagogów płacą tylko jedno wpisowe.

Uczestnicy biorący udział w kursie jako zespół kameralny płacą wpisowe w wysokości 100 zł od każdego członka zespołu.

PROMOCJA:uczestnicy czynni poprzednich edycji Warszawskich Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich - wpisowe: 150 zł

PROMOCJA:uczniowie ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie - wpisowe: 100 zł

II rata – opłata za kurs:

Soliści - 600 zł

Soliści z akompaniatorem - 800 zł

Zespół kameralny – 300 zł/os.

Pełna opłata za Kursy musi wpłynąć na konto bankowe Organizatora najpóźniej do 15 lipca 2018.

Opłata dla uczestników biernych:

Cały Kurs - 200 zł

Wstęp na jeden dzień - 30 zł

OPŁATY DLA OBCOKRAJOWCÓW

Opłaty dla uczestników czynnych:

I rata – wpisowe:

70 Euro

Wpisowe nie podlega zwrotowi. Uczestnicy biorący udział w kursach u różnych pedagogów płacą tylko jedno wpisowe. Uczestnicy biorący udział w kursie jako zespół kameralny płacą wpisowe w wysokości 35 Euro od każdego członka zespołu

II rata – opłata za kurs:

Soliści - 200 Euro

Soliści z akompaniatorem - 300 Euro

Zespoły - 100 Euro/os.

Pełna opłata za Kursy musi wpłynąć na konto bankowe Organizatora najpóźniej do 15 lipca 2018.

Opłata dla uczestników biernych:

Cały Kurs - 70 Euro.

Wstęp na jeden dzień - 10 Euro

Uwaga: studenci zagraniczni polskich uczelni muzycznych zobowiązani są do dokonania wpłat według stawek dla obcokrajowców. Dla wpłat w złotówkach obowiązuje przelicznik wg kursu średniego NBP z dnia wpłaty.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie” (ID 1491) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.