10.01.2019 - 12.01.2019

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIOLONCZELOWY W SOCHACZEWIE

Miejscowość Wydarzenia: Sochaczew

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.psmsochaczew.weebly.com

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Od stycznia 2005 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fr. Chopina organizowane są Sochaczewskie Spotkania Wiolonczelowe. Konkurs Wiolonczelowy odbywa się co 2 lata, na zmianę z Seminarium Wiolonczelowym dla uczniów i nauczycieli Szkół Muzycznych I i II stopnia. W styczniu 2019 r. Sochaczewskie Spotkania Wiolonczelowe będą miały charakter konkursu. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Obejmuje uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia. Uczestnicy występują w VI kategoriach klasowych. W każdej grupie uczestnik wykonuje po trzy utwory, w tym obowiązkowo jeden polskiego kompozytora. Program należy wykonać z pamięci. Uczestnicy konkursu występują publicznie, w kolejności alfabetycznej począwszy od litery wylosowanej przez przedstawiciela organizatorów. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem. Wykonany program oceniany jest w skali od 1 do 25 pkt. Nagrodzeni uczniowie zobowiązani są wziąć udział w koncercie laureatów z programem wyznaczonym przez jury. W ramach konkursu uczestnicy, ich nauczyciele i rodzice mają możliwość spotkania z Jury w celu omówienia prezentowanych występów.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

Adres: ul. Bartosza Głowackiego 2

96-500 Sochaczew

Tel.: +48.46.8622962

e-mail: psmsochaczew@pro.onet.pl

www: http://www.muzyczna.e-sochaczew.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Ideą Sochaczewskich Spotkań Wiolonczelowych było stworzenie dla uczniów i nauczycieli miejsca spotkań muzycznych, w którym można byłoby podzielić się myślami i doświadczeniem w zakresie wykonawstwa muzycznego uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia.

Cele konkursu:

· prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów klas wiolonczeli,

· stworzenie możliwości współzawodnictwa wśród uczniów – wiolonczelistów i zachęcenie ich do dalszego kształcenia muzycznego.

· wzajemna wymiana doświadczeń artystycznych pomiędzy młodymi wiolonczelistami i nauczycielami,

· wymiana doświadczeń pedagogicznych,

· popularyzacja wiolonczeli i muzyki wiolonczelowej

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

prof. Andrzej Zieliński - UMFC Warszawa - przewodniczący

prof. Stanisław Firlej - AM Łódź

dr hab. Piotr Hausenplas - UMFC Warszawa

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program konkursu:

Grupa I - kl. I – II c. 6-letni oraz kl. I c.4-letni

1) Etiuda (solo)

2) Utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu.

3) Utwór kompozytora polskiego z akompaniamentem fortepianu.

Czas trwania programu - do 10 min

Grupa II – kl. III – IV c. 6-letni oraz kl. II c.4-letni

1) Etiuda (solo)

2) Sonata – 2 części kontrastujące (w przypadku Sonat B. Romberga i J. B. Brevala wystarczy jedna część) lub utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu,

3) Utwór kompozytora polskiego z akompaniamentem fortepianu.

Czas trwania programu - do 15 min

Grupa III – kl. V – VI c. 6-letni oraz kl. III – IV c. 4-letni

1) Etiuda (solo)

2) Sonata – 2 części kontrastujące,

3) Utwór kompozytora polskiego z akompaniamentem fortepianu.

Czas trwania programu - do 15 min

Grupa IV – kl. I– II OSM II stopnia i PSM II stopnia

1) Etiuda lub kaprys dwudźwiękowy,

2) Sonata – 2 części kontrastujące,

3) Utwór kompozytora polskiego z akompaniamentem fortepianu.

Czas trwania programu - do 15 min

Grupa V – kl. III– IV OSM II stopnia i PSM II stopnia

1) Etiuda lub kaprys dwudźwiękowy,

2) Sonata – 2 części kontrastujące,

3) Utwór kompozytora polskiego z akompaniamentem fortepianu.

Czas trwania programu - do 20 min

Grupa VI – kl. V– VI OSM II stopnia i PSM II stopnia

1) Etiuda lub kaprys dwudźwiękowy,

2) Sonata – 2 części kontrastujące,

3) Utwór kompozytora polskiego z akompaniamentem fortepianu.

Czas trwania programu - do 20 min

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

1. Zgłoszenia (karty uczestnictwa) należy przesłać do 15 grudnia 2018 r. drogą elektroniczną w pliku Word na adres e-mail: konkurs.psmsochaczew@wp.pl

2. Zgłoszenia przysłane po terminie nie zostaną przyjęte.

3. Konkurs zakończy się koncertem laureatów z programem wyznaczonym przez jury, w którym nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są wziąć udział.

4. Koszty przyjazdu, pobytu uczestników i opiekunów pokrywają zainteresowani lub delegujące szkoły.

5. W przypadku znacznej ilości zgłoszeń przekraczającej przewidziane ramy czasowe konkursu, przewiduje się ograniczenie ilości uczestników w oparciu o kolejność nadesłanych zgłoszeń.

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 156

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 16

Przebieg Wydarzenia

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego odbyła się w dniach 10 - 12 stycznia 2019 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie. Do przesłuchań zaproszono Jury w składzie: prof. Andrzej Zieliński - przewodniczący, oraz członkowie: dr hab. Piotr Hausenplas i dr Rafał Kwiatkowski. Niestety w tym roku organizator musiał ograniczyć ilość uczestników w oparciu o kolejność nadesłanych zgłoszeń, aby można było przeprowadzić konkurs w 3 dni. Ostatecznie do grupy I zakwalifikowało się 9 uczestników, do gr. II – 15; do gr. III – 30; do gr. IV – 13; do gr. V – 12, a do gr. VI – 6.

Przesłuchania konkursowe rozpoczęły się 10 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 od wystąpień uczestników z grupy III. Kolejny dzień przesłuchań – 12 stycznia 2019 r. rozpoczął się o godz. 9:30. W tym dniu Jury wysłuchało uczestników z grupy VI, V oraz z grupy I. W sobotę 12.01.2019 r. konkurs rozpoczął się również o godz. 9:30, a prezentowali się uczestnicy z grypy IV i z grupy II. Po każdym dniu konkursowym odbywały się spotkania – konsultacje Jury z nauczycielami, ogłaszano wyniki z przesłuchanych grup oraz odbywał się koncert laureatów oraz rozdanie nagród i dyplomów.

Uczestnicy prezentowali przygotowany program w VI ustalonych kategoriach klasowych. Obejmowały one uczniów kształcących się w I i II stopniu Szkół Muzycznych. Każdy uczestnik wykonywał 3 utwory zróżnicowane pod względem formy i stylu. Program dostosowany był do możliwości uczniów będących w danej grupie. Regulaminowym wymogiem konkursu było wykonanie w każdej grupie utworu kompozytora polskiego. Po swoim wystąpieniu każdy uczestnik otrzymywał płytę z nagraniem swojej prezentacji na konkursie.

Jak podkreślało Jury już sam występ na takich przesłuchaniach jest dużym wyróżnieniem. Pociąga za sobą wiele godzin spędzonych na ćwiczeniu, zgłębianiu techniki wiolonczelowej, poznawaniu literatury muzycznej i interpretacji utworów z różnych epok. Daje także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i wymiany doświadczeń z rówieśnikami. Poziom gry uczestników był bardzo wysoki, dlatego też wielu z nich zostało nagrodzonych za wykonanie swoich utworów. Wyróżniono 44 konkursowiczów.

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

Po zakończeniu przesłuchań danej grupy odbywały się spotkania z Jurorami VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego w Sochaczewie. Uczestnicy mogli skorzystać z opinii oraz wskazówek merytorycznych dotyczących własnych występów. Każdego dnia konkursowego po wręczeniu nagród w danej grupie odbywały się koncerty laureatów. Organizator zadbał o wszystkie potrzebne elementy przedsięwzięcia tj: sprawna informacja, reklama, patronat medialny, programy konkursowe, ćwiczeniówki, dokumentowanie prezentacji konkursowych, sprawny i rzetelny przebieg konkursu.

Laureaci

Po przesłuchaniu uczestników konkursu w dniach  10-12.01.2019r. jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:

I GRUPA

I miejsce:

– Martyna Staworko - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

II miejsce:

– Helena Kalinowska - Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży

III miejsce:

– Jan Tietz - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

– Natalia Pałka - Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie

– Hanna Pruśniewska - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie

– Gustaw Wądołkowski - Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku

Wyróżnienie:

– Marianna Lasik - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

– Julian Wojciechowski - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

– Julia Pujals - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie  

II GRUPA  

II miejsce:

– Agata Orzeł - Prywatna Szkoła Muzyczna  I st. im. Bartłomieja Budzyńskiego w Józefowie

– Mikołaj Gryc - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

III miejsce:

– Hanna Włoskowicz - Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie

– Aniela Toczyska - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

Wyróżnienie:

– Anna Skalska - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie

– Wojciech Staszczuk - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu  

III GRUPA

I miejsce:

– Fryderyk Midor  - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Katowicach

– Weronika Barbachowska - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

– Emilia Maciejewska - Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie

II miejsce:

– Ignacy Jurek -  Państwowa Szkoła Muzyczna  I st. im. Witolda Lutosławskiego w Turku

– Amelia Kmita -  Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie

– Adelajda Syga - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Emila Młynarskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1  w Warszawie

– Natalia Łyszczkowska -  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

III miejsce:

– Szymon Kropidłowski  - Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi

– Wiktoria Jastrzębska  - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

– Monika Krawczewska  - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

Wyróżnienie:

– Alicja Krasucka  - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

– Zofia Wicher  - Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie

– Nela Anulak  - Państwowa Szkoła Muzyczna  I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie

– Anna Dyyak - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie

– Małgorzata Naja - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna  I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie  

IV GRUPA

I miejsce:

– Wiktoria Osińska - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

III miejsce:

– Michał Bazanowski - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu

Wyróżnienie:  

– Magdalena Szlaużys - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie  

V GRUPA  

I miejsce:

– Antoni Wrona - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

II miejsce:

– Zofia Sikora - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

– Dominika Gusnar - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie

III miejsce:

– Urszula Lalek - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

– Hanna Elżbieta Michalska - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

Wyróżnienie:

– Stanisław Wieczorek - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie

– Natalia  Brzezicka - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu  

VI GRUPA

I miejsce:

– Helena Iglesias Vigil - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

II miejsce: – Mikołaj Piszczorowicz - Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie

– Bartosz Łubkowski - Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie

III miejsce:

– Aleksandra Łyczba - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIOLONCZELOWY W SOCHACZEWIE” (ID 1645) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.