29.11.2019 - 30.11.2019

XI Konkurs Pianistyczny im. Tadeusza Szeligowskiego

Miejscowość Wydarzenia: Poznań

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: https://szeligowski.posm2.poznan.pl/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Konkurs Pianistyczny im. Tadeusza Szeligowskiego powołany został do życia w dniach 8-9 listopada 1996 r. w Poznaniu, z okazji 100 rocznicy urodzin T. Szeligowskiego. Jego pomysłodawczynią była st. wykł. Ditmara Śniechota-Ogłoza z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Od początku aż do dnia dzisiejszego organizuje go Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego. Czyni to przy współpracy Władz Miasta Poznania oraz Centrum Edukacji Artystycznej. W 2019 roku odbędzie się kolejna, jedenasta już edycja zmagań młodych pianistów. W poszczególnych latach Konkurs nieco zmieniał swoje założenia. Początkowo przesłuchania odbywały się w dwóch grupach (do lat 13 i do lat 15 – pierwsze dwie edycje), przy czym grupa starsza zobowiązana była do wykonania utworów w dwóch etapach. Regulamin kolejnych edycji nieco rozszerzył uczestnikom wymagania repertuarowe. Jednocześnie Konkursy, którym od trzeciej edycji przewodniczy prof. Anna Wesołowska-Firlej (Akademia Muzyczna w Łodzi), odbywały się już jednoetapowo i w ramach jednej grupy (do lat 13). Od VII konkursu w roku 2011 powrócono do formuły dwóch grup i jednego etapu przesłuchań. Ogółem we wszystkich edycjach Konkursów Pianistycznych im. T. Szeligowskiego w Poznaniu udział wzięło 273 uczniów szkół muzycznych z całej Polski, których wykonawstwo – kierując się opiniami przewodniczącej jury prof. Anny Wesołowskiej-Firlej oraz pedagogów i obserwatorów Konkursu – ocenia się jako bardzo wysokie.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem imprezy jest poszerzenie wśród dzieci i pedagogów znajomości literatury współczesnych kompozytorów polskich i propagowanie polskiej muzyki fortepianowej XX wieku. Istotnym elementem dla poznańskiej społeczności muzycznej jest upowszechnianie wiedzy o życiu patrona naszej szkoły - Tadeusza Szeligowskiego, zauważenie oraz docenienie wartości artystycznych i pedagogicznych jego utworów fortepianowych. Ważna jest także wymiana doświadczeń między młodymi artystami i pedagogami.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Proponowani członkowie jury:

Przewodnicząca:

prof. Anna Wesołowska-Firlej - Akademia Muzyczna Łódź

Członkowie:

prof. Maciej Pabich - Akademia Muzyczna Poznań

mgr Jolanta Reszelska - ZSM Piła

mgr Alina Stawicka - POSM I st. nr 2

Wykład:

mgr Bogumiła Szeligowska-Wojtecka

Koncert inauguracyjny:

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

I grupa dzieci urodzone w 2008 roku i młodsze

1. Utwór kompozytora polskiego z XX lub z XXI wieku (mile widziana kompozycja Tadeusza Szeligowskiego).

2. Program dowolny zróżnicowany pod względem charakteru (jedna lub więcej kompozycji).

Limit czasowy od 7 do 10 minut.

II grupa dzieci urodzone w 2005 roku i młodsze

1. Utwór Tadeusza Szeligowskiego (część Sonatiny traktowana jako jeden utwór).

2. Utwór kompozytora z XX lub z XXI wieku

3. Program dowolny zróżnicowany pod względem charakteru (jedna lub więcej kompozycji).

Limit czasowy od 10 do 15 minut

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

REGULAMIN KONKURSU

http://www.szeligowski.posm2.poznan.pl

1. Organizatorem konkursu jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego. Celem konkursu jest poszerzenie znajomości literatury kompozytorów polskich oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami i pedagogami.

2. Konkurs przeprowadzony będzie przy udziale publiczności w auli POSM I st. nr 2.

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia oraz uczniowie kl. I i II szkół muzycznych II st.

4. Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych :

a) I grupa dla dzieci urodzonych w 2008 roku i młodszych,

b) II grupa dla dzieci urodzonych w 2005 roku i młodszych.

5. Dopuszcza się możliwość udziału młodszych uczestników w starszej grupie wiekowej, pod warunkiem wykonania programu zgodnego z regulaminem konkursu.

6. Przesłuchania uczestników odbywać się będą w porządku alfabetycznym po wylosowaniu litery, od której rozpoczną się przesłuchania.

7. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydata, który nie spełnia wymogów regulaminu konkursu.

8. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w obydwu grupach wiekowych przewidziane są nagrody finansowe.

9. Nagroda specjalna dla laureatów trzech pierwszych miejsc w obydwu grupach wiekowych – udział w koncercie „Wiosna młodych” w ramach Festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna”.

10. Nagroda specjalna dla laureatów trzech pierwszych miejsc w obydwu grupach wiekowych – udział w koncercie organizowanym przez Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu.

11. Przewiduje się nagrodę specjalną za wykonanie utworu Tadeusza Szeligowskiego ufundowaną przez wnuczkę kompozytora .

12. Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie ogłoszony na stronie internetowej konkursu http://www.szeligowski.posm2.poznan.pl po zamknięciu listy zgłoszeń .

13. Jury konkursu powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej. Jury ma prawo dowolnego podziału nagród. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

14. Wszyscy laureaci zobowiązani są do wzięcia czynnego udziału w Koncercie Laureatów, wykonując program wyznaczony przez jury. W przypadku odmowy wzięcia udziału w koncercie laureatów, nagroda podlega anulowaniu (decyzję podejmuje jury).

15. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane z:

a) wykonywaniem utworów podczas konkursu,

b) wykonywaniem utworów podczas Koncertu Laureatów,

c) prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi utrwalonego w trakcie udziału w konkursie i koncercie laureatów).

16. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy udziału w konkursie na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

17. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na formularzu dostępnym na stronie internetowej konkursu do dnia 30 października 2019 r. na adres: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 ul. Bydgoska 4, 61-127 Poznań

18. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać kopię świadectwa urodzenia

19. Uczestnicy konkursu rezerwują zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. Koszty noclegów, wyżywienia i dojazdu ponoszą uczestnicy konkursu lub szkoły delegujące.

20. Dodatkowych informacji udziela sekretariat konkursu:

tel./fax 61 877-45-26,

e-mail: sekretariat@posm2.poznan.pl

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 52

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 70

Przebieg Wydarzenia

W roku bieżącym konkurs zrealizowany został w formule z edycji poprzedniej czyli w dwóch grupach wiekowych. Do udziału w konkursie zgłosiło się 56 uczestników reprezentujących szkoły muzyczne w całym kraju. Zakwalifikowano 55 uczestników, w konkursie wzięło udział 52 uczestników.. Zgłoszenia przyjmowane były do dnia 31.października 2019, w dniu 5 listopada losowano literę od której rozpoczynało się nazwisko pierwszego uczestnika i ogłoszono na stronie internetowej harmonogramy, zgodnie z którymi konkurs został zorganizowany.

W przesłuchaniach grupy I - dzieci urodzonych w dniu 1 stycznia 2008 roku i młodszych udział wzięło 37 uczestników. W grupie II - dzieci urodzonych 1 stycznia 2005 roku i młodszych udział wzięło 15 uczestników. W opinii przewodniczącej jury pani prof. Anny Wesołowskiej-Firlej poziom prezentacji młodych pianistów był bardzo wysoki Pianistyczny Konkurs im. Tadeusza Szeligowskiego ze względu na swoją tradycję jest imprezą istotną w świecie młodych instrumentalistów i pedagogów tej specjalności. Stwarza możliwość porównania aktualnej sytuacji w szkołach muzycznych i odpowiedniego ukierunkowania działań umożliwiających systematyczny rozwój nauczania.

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

Przesłuchania poprzedził koncert inauguracyjny w który wziął udział Jacek Kortus.

W piątek, 29 listopada, wnuczka patrona konkursu, Bogumiła Szeligowska-Wojtecka, przedstawiła prezentację multimedialna poświęconą Tadeuszowi Szeligowskiemu, omawiając także mniej znane fakty z życia kompozytora.

W sobotę 30 listopada o godz, 17.00 odbył sie koncert laureatów. Program koncertu: 

1.  Joanna Maja Jasnowska - Stefan Kisielewski - Dance vive  2.  Jakub Staniszewski - Tadeusz Szeligowski – Etiuda C-dur  3.  Kinga Szablińska - Izaak Berkowicz  - Wariacje na temat Paganiniego  4.  Maciej Bieńkowski - Jean Philippe Rameau – L’Egyptienne, Carl Czerny – Etiuda C-dur op. 299 nr 7, Tadeusz Szeligowski – Preludium, MaciejBieńkowski – Walc As-dur  5.  Mikołaj Galica - Fryderyk Chopin - Polonez A-dur op. 40  6.  Filip Jaguś - Artur Malawski – Miniatura nr 1  7.  Lena Juszkiewicz - Ignacy Jan Paderewski – Sarabanda h-moll op. 14 nr 2, Tadeusz Szeligowski – Gitary z Zalamei, Grażyna Bacewicz – II sonata fortepianowa cz. III Toccata

 

Laureaci

Grupa I

Maciej Bieńkowski – I nagroda, Jakub Staniszewski – II Nagroda, Kinga Szablińska – II Nagroda, Joanna Maja Jasnowska – III Nagroda  

Wyróżnienia I stopnia: Sara Fumnanya, Wiktor Pelc, Zuzanna Wojdak  

Wyróżnienia II stopnia: Stefania Boguska, Daniel Colonna-Kasjan, Filip Kauch, Sofiia Kotiuk, Piotr Pączkowski, Lena Witkowska        

Grupa II

Lena Juszkiewicz – I Nagroda, II Nagrody nie przyznano, Mikołaj Galica – III Nagroda, Filip Jaguś – III Nagroda  

Wyróżnienie:   Ewa Gałwiaczek, Maciej Jonczyk, Fabian Kondela, Natalia Sipowicz, Nikodem Zalewski    

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Tadeusza Szeligowskiego: Lena Juszkiewicz

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XI Konkurs Pianistyczny im. Tadeusza Szeligowskiego” (ID 1872) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.