26.09.2020 - 27.09.2020

XIII Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2020" ON-LINE

Miejscowość Wydarzenia: Szczecin

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Taniec

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Taniec klasyczny, Taniec współczesny

Adresaci: Uczniowie szkół baletowych, Nauczyciele szkolnictwa baletowego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: https://www.facebook.com/fundacjabalet

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

W związku z ostatnimi wydarzeniami mającymi bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności instytucji i indywidualnych organizatorów wydarzeń, uprzejmie informujemy naszych Partnerów, że zaplanowany w dniach 1-3 kwietnia Międzynarodowy Konkurs Baletowy ZŁOTE POINTY 2020 odwołany. Formuła i regulamin tegorocznego

Fundacja Balet działająca w Polsce od 29 lat na rzecz dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej, jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu baletowego z udziałem najlepszych absolwentów polskich i europejskich szkół baletowych „Złote Pointy” wraz z Centrum Edykacji Artystycznej (od 2002 roku konkurs ogólnopolski, zasięg międzynarodowy uzyskał w roku 2008). Jest to jedyny międzynarodowy konkurs dla najlepszych absolwentów szkół baletowych w Polsce, a zarazem prestiżowe wydarzenie kulturalne w regionie.

1. W Konkursie biorą udział uczniowie polskich i zagranicznych szkół baletowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali dyplom ukończenia szkoły baletowej i zostali zgłoszeni do Konkursu w terminie do 15 stycznia 2020 roku.

2. Polskie szkoły baletowe mogą zgłosić do Konkursu czterech, a szkoły baletowe z zagranicy – dwóch uczestników.

3. Każda szkoła typuje uczniów na podstawie opracowanych przez siebie kryteriów

po raz 13 będą walczyć o tytuł Laureata „Złote Pointy”. Przyznawany jest też tytuł dla „Najlepszego Absolwenta Szkół Baletowych w Polsce” - historia przyznawania przez Fundację Balet tego tytułu sięga 1994 roku. W 2020 roku już po raz 27. zostanie on przyznany wśród młodych adeptów sztuki baletowej. Jednocześnie odbywa się konkurs o stypendia artystyczne Fundacji Balet dla uczniów polskich szkół baletowych. Poza wsparciem finansowym, uczestnicy mają możliwość zdobyć również inne nagrody czy wyróżnienia w postaci krajowych lub zagranicznych warsztatów tanecznych. Ze względu za zaistniałą sytuację nie będzie nagrody w postaci wakacyjnych warsztatów tanecznych na Florydzie, fundowanej przez Vladimira Issaeva – baletmistrza i dyrektora Arts Ballet Theatre of Florida.

Niewątpliwie jest to największe wydarzenie promujące sztukę baletową w Szczecinie, regionie zachodniopomorskim. Jest to również jedyny konkurs w Polsce dla adeptów sztuki baletowej, który został na stałe wpisany w kalendarz imprez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz posiada rekomendację Ministra Kultury.

Konkurs organizowany jest w partnerstwie z Teatrem Polskim w Szczecinie, Związkiem Artystów Scen Polskich, Instytutem Muzyki i Tańca, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS oraz Arts Ballet Theatre of Florida. Patronat nad konkursem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Miasta Szczecin, patronat medialny: TVP Kultura, TVP 3 Szczecin, Radio ESKA, WAWA, PLUS, Kurier Szczeciński. Więcej informacji na temat historii konkursu i działalności Fundacji Balet znajduje się na stronie Konkurs współfinansowane ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okolicznościowy pamiątkowy folder będzie wydany w pierwotnej formie zgłoszenia uczestników do konkursu z zaznaczenie uczestników biorących udział w konkursie on-line. Nie wszystkie zgłoszone szkoły były w stanie presłać nagrania.W folderze ujęci są też Gwiazdy Gali.

ORGANIZATOR

Fundacja Balet

Adres: Bolesława Leśmiana 7

70-786 Szczecin

Tel.:

e-mail: balet@post.pl

www: www.fundacjabalet.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

1. Celem Konkursu jest prezentacja i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów szkół baletowych, a także pomoc uzdolnionym młodym tancerzom w rozpoczęciu kariery zawodowej.zwiększenie dostępności profesjonalnej sztuki baletowej dla społeczności lokalnej,

2. aktywizacja środowisk twórczych baletowych poprzez możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami szkół baletowych, wymiana doświadczeń w zakresie nauczania tańca,

3. prezentacja młodych utalentowanych tancerzy wchodzących w życie zawodowe,

4. prezentacja poziomu artystycznego zaproszonych absolwentów ze szkół z za granicy,

5. promowanie sztuki baletowej,

6. promowanie miasta Szczecina i regionu Zachodniopomorskiego jako jedynego organizatora międzynarodowego konkursu baletowego w Polsce oraz promocja tego przedsięwzięcia jako Wydarzenia Kulturalnego wpisanego w Kalendarium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kalendarium imprez kulturalnych Szczecina.

7. wyrabianie wrażliwości na sztukę.,

8. integracja młodzieży.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

5 osobowe JUry w składzie:

1. Beata Książkiewicz – profesor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie – Przewodnicząca Jury

Członkowie:·

2. Ewa Głowacka – pierwsza solistka Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie,·

3. Ewa Wycichowska – choreograf, pedagog, tancerka, profesor sztuk muzycznych, Kierownik Zakładu Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,·

4. Krzysztof Szymański –tancerz, pedagog – przedstawiciel ZASP-u·

5. Dominik Muśko – tancerz – Kierownik baletu Teatr Wielki w Łodzi

Stypendystów ocenia Kapituła Fundacji Balet przy wsparciu Jury Głównego Konkursu w składzie:·

1. Paulina Andrzejewska-Damięcka – tancerka, choreograf – Dyrektor ds. artystycznych Teatru Muzycznego w Poznaniu, Wiceprezes Zarządu Fundacji Balet·

2. Warcisław Kunc – Kierownik Katedry Dyrygentury Akademii Muzycznej w Poznaniu, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Balet·

3. Adam Opatowicz – Dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie ·

4. Grzegorz Kotek – wieloletni solista baletu Opery na Zamku w Szczecinie·

5. Dorota Stankiewicz – wieloletnia solistka baletu Opery na Zamku w Szczecinie

Sekretarz Jury – Krzysztof Grobicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Balet

Maria Andrzejewska – Dyrektor Konkursu – Prezes Zarządu Fundacji Balet

1. W skład jury wchodzą uznani pedagodzy, tancerze i choreografowie polscy oraz zagraniczni, wybitni artyści, eksperci w swojej dziedzinie

2. W Jury nie mogą zasiadać osoby, które przygotowywały uczestników do udziału w Konkursie oraz dyrektorzy ani wicedyrektorzy szkół uczestniczących w Konkursie.

3. Do zadań Jury należy wytypowanie laureatów Konkursu poprzez:

a. ocenę poziomu wykonania wariacji z klasycznego repertuaru baletowego z uwzględnieniem stylu i charakteru tańca oraz jego artystycznej formy, techniki, linii ciała, elegancji, wyrazu, muzykalności,

b. ocenę umiejętności wykonania układu tanecznego realizowanego w oparciu o techniki tańca współczesnego lub tańca demiklasycznego, ocena stylu, formy, charakteru ruchu wyrazu oraz osobowości artystycznej,

4. Jury ocenia każdego z uczestników Konkursu indywidualnie.

5. Jury ocenia osobno wariację z klasycznego repertuaru baletowego i osobno układ dowolny, przyznając za każdą prezentację od 1 do 10 punktów

6. Punkty przyznawane przez jurorów są sumowane i w ten sposób składają się na punktację danego uczestnika.

7. W przypadku uzyskania przez uczestników równej liczby punktów, decyduje głos przewodniczącego Jury.

8. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Uczestników Konkursu obowiązuje wykonanie jednej wariacji lub pas de deux z klasycznego repertuaru baletowego i jednego układu dowolnego. Układ tańca dowolnego jest kompozycją choreograficzną zrealizowaną z wykorzystaniem techniki tańca współczesnego lub demiklasycznego, a jego długość nie może przekraczać 4 minut

1. Tegoroczna edycja Konkursu odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem Internetu w dniu 26 września 2020 roku.

2. Dyrektorzy szkół baletowych przesyłają do 31 sierpnia 2020 roku drogą mailową na adres balet@post.pl:

a. CV uczestników zgłoszonych do Konkursu

b. nagrania przedstawiające ww. uczestników prezentujących zgłoszony program.

3. Przesłane nagrania powinny mieć jak najlepszą jakość i umożliwić jurorom ocenę umiejętności kandydata w zestawieniu z innymi uczestnikami Konkursu.

4. Organizator Konkursu nie odpowiada za prawa autorskie prezentowanych układów

5. W nagranych prezentacjach

a. uczestnicy Konkursu występują solo lub w duecie,

b. dopuszcza się udział partnerów niepunktowanych,

c. uczestnicy występują na scenie lub w sali baletowej w kostiumach i światłach scenicznych

d. uczestnik powinien być prezentowany z jednego ujęcia bez montażu lub w taki sposób, aby nie budził wątpliwości fakt wykonania całości choreografii w czasie rzeczywistym,

e. plan nagrania oraz oświetlenie powinno umożliwiać dokładne prześledzenie całej prezentacji uczestnika6.

Organizator Konkursu montuje z ww. nagrań dwa filmy – jeden stanowiący prezentację uczestników w technice tańca klasycznego, drugi – prezentację układów dowolnych.

7. W dniu Konkursu dwa ww. filmy zostaną udostępnione do obejrzenia członkom Jury i obserwatorom Konkursu oraz publiczności składającej się z Internautów.

8. W dniu Konkursu Internauci będą mieli możliwość obejrzenia prezentacji uczestników na https://www.facebook.com/fundacjabalet/ przez 24 godziny począwszy od godz. 16.00 dnia 26 września do godz. 16.00 dnia 27 września 2020.

9. Internauci będą mogli wybrać Laureata Publiczności. Głosowanie będzie przebiegało w następujący sposób:

a. każdy internauta będzie mógł oddać jeden głos na uczestnika używając jednego adresu mailowego

b. głos oddajemy za pomocą Ankieta Google https://forms.gle/oamC5sejKThWcnZRX6

c. Ankieta Google będzie aktywna przez 24 godziny począwszy od godz. 16.00 dnia 26 września do godz. 16.00 dnia 27 września 2020.

10. Ponadto członkowie Jury:

a. otrzymają drogą mailową karty do głosowania,

b. otrzymają drogą mailową link do spotkania jurorów on-line,

c. są zobowiązani obejrzeć filmy z prezentacjami uczestników i dokonać oceny uczestników na ww. karcie do głosowania,

d. są zobowiązani wziąć udział w spotkaniu jurorów on-line i przekazać ustnie proponowane oceny,

e. są zobowiązani przesłać skan lub zdjęcie wypełnionych i podpisane przez siebie karty do głosowania niezwłocznie po zakończeniu spotkania on-line na adres balet@post.pl .

11. Sekretarz Jury podczas spotkania jurorów on-line zlicza proponowane przez członków Jury punkty i przedstawia ostateczną punktację uczestników. Na jej podstawie jurorzy wspólnie uzgadniają przydział nagród.

12. Werdykt Jury zostanie ogłoszony na stronie Konkursu www.fundacjabalet.pl i https://www.facebook.com/fundacjabalet/ w dniu 27 września 2020 roku o godzinie 17.00 czasu polskiego wraz z wynikami głosowania na Laureata Publiczności.

13. Spotkanie jury rozpocznie się w dniu Konkursu o godzinie 19.00

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

1. W Konkursie biorą udział uczniowie polskich i zagranicznych szkół baletowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali dyplom ukończenia szkoły baletowej i zostali zgłoszeni do Konkursu w terminie do 15 stycznia 2020 rok, oraz uczniowie szkół baletowych w Polsce, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne Fundacji Balet.

2. Polskie szkoły baletowe mogą zgłosić do Konkursu czterech, a szkoły baletowe z zagranicy – dwóch uczestników.

3. Każda szkoła typuje uczniów na podstawie opracowanych przez siebie kryteriów

4. Organizator nie pobiera opłaty wpisowej od uczestników konkursu

NAGRODY, TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA:

1. Laureatem Konkursu i zdobywcą Złotych Point zostaje uczestnik, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich uczestników Konkursu.

2. Laureat Konkursu może decyzją Jury otrzymać dodatkowo tytuł Laureata Grand Prix Złote Pointy jako wybitna osobowość.

3. Tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce” otrzymuje uczestnik, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród absolwentów polskich szkół baletowych.

4. Laureatem Publiczności zostaje uczestnik, który uzyskał najwyższą liczbę głosów w głosowaniu przeprowadzonym wśród Internautów.

5. Jury nie przyznaje nagród ex aequo, może przyznać uczestnikom wyróżnienia.

6. Uczestnicy Konkursu, jak również zaangażowani w przygotowaniu uczestników nauczyciele i choreografowie mogą zostać wyróżnieni

7. Uczestnicy mogą otrzymać nagrody pozaregulaminowe

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XIII Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2020" ON-LINE” (ID 1961) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.