06.07.2015 - 12.07.2015

Letnia Akademia Trąbki 2015

Miejscowość Wydarzenia: Kolbuszowa

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy

Specjalność: Trąbka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Patronat CEA

Podstawowym działaniem podczas Letniej Akademii Trąbki będą lekcje indywidualne prowadzone przez wybitnych muzyków – trębaczy. Drugim ważnym elementem pracy będą zajęcia zespołowe prowadzone przez wybitnych kameralistów.

Poprzez otwarte formy koncertów oraz poprzez organizację koncertów plenerowych i promenadowych odbiorcami stają się mieszkańcy Kolbuszowej i miejscowości w których organizowane będą koncerty.

Organizatorzy przewidują, że podobnie jak poprzednie edycje ten kurs znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wykonawczego uczniów i studentów, oraz na podniesienie poziomu dydaktyki w szkołach.

Letnia Akademia Trąbki jest znakomitą okazją do przeprowadzenia wykładów z zakresu muzykowania zespołowego w nauczaniu wczesnoszkolnym. Zdobyta tutaj przez nauczycieli – uczestników kursów wiedza i umiejętności staną się powodem do stworzenia podobnych form muzykowania zespołowego w macierzystych szkołach.

Wspólne uczestnictwo w kursach (praca zespołowa) znacząco wpłynie na zintegrowanie lokalnego środowiska trębaczy oraz na zintegrowanie tego środowiska w skali kraju i krajów reprezentowanych przez zagranicznych wykładowców i uczniów.

Dodatkowym, ważnym czynnikiem będzie ustalenie form i obranie kierunków działań edukacyjnych podnoszących poziom klas trąbki w Polsce, także podjęcie działań pomocnych w realizacji kolejnych edycji kursów.

Praca w ramach zajęć warsztatowych będzie się koncentrować na realizacji założeń reformy szkolnictwa artystycznego w Polsce.

Część zajęć zostanie skierowana do kadry nauczycielskiej i przeznaczona na doskonalenie warsztatu pedagogicznego i wymianę doświadczeń pedagogicznych uczestniczących w kursach nauczycieli klas trąbki. Tradycyjnie praca koncentrować się będzie na realizacji literatury dawnej i na realizacji literatury obecnej w programach konkursów wykonawczych, a także na doskonaleniu umiejętności wykonawczych na bazie repertuaru klasycznego. Kursy i rezultaty warsztatowej pracy dydaktycznej z młodzieżą obserwowane będą przez grupę pedagogów - nauczycieli szkół i akademii muzycznych.

W czasie trwania kursów podstawowym elementem działania będą:

- publiczne lekcje mistrzowskie prowadzone przez uznane autorytety. Główny nacisk położony będzie na zajęcia zespołowe. Kursy obejmować będą praktyczne zajęcia z w/w form prowadzone dla uczniów i dla nauczycieli, którzy te formy będą wprowadzać, bądź już wprowadzają w swoich macierzystych placówkach.

- koncerty ( koncerty w auli szkoły, koncerty wyjazdowe, koncerty promenadowe) prezentujące efekty pracy warsztatowej.

- wykłady seminaryjne połączone z dyskusją.

Forma warsztatów stwarza warunki pracy indywidualnej każdego uczestnika z każdym wykładowcą, dając tym samym możliwość doświadczenia różnych metod pracy pedagogicznej .

Organizatorzy są przekonani, że ten kurs (podobnie jak poprzednie edycje) znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wykonawczego uczniów i studentów, na podniesienie poziomu dydaktyki w szkołach oraz poprzez wspólne uczestnictwo w kursach uczniów i nauczycieli (praca zespołowa, aktywny udział w prowadzonych dyskusjach) znacząco wpłynie na zintegrowanie środowiska trębaczy w skali Polski i krajów reprezentowanych przez wykładowców i uczniów.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Colbusovia”

Adres: Janka Bytnara 2

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48.17.2271632

e-mail: colbusovia@op.pl

www: www.colbusovia.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Janka Bytnara 3

36 - 100 Kolbuszowa

CELE WYDARZENIA

Planowana trzecia edycja Letniej Akademii Trąbki w Kolbuszowej jest kontynuacją podobnej imprezy organizowanej w Przemyślu i w Mielcu. Letnia Akademia Trąbki skierowana jest głównie do uczniów z niezbyt zamożnego województwa podkarpackiego i lubelskiego (w praktyce uczestniczą uczniowi z całej Polski). Organizatorzy liczą również na przybycie uczniów z krajów Europy Wschodniej. Obserwacja dokonań młodych muzyków - trębaczy z podkarpacia i Polski południowo wschodniej (Przesłuchania CEA, uczestnictwo w podobnych formach kształcenia itp.) stała się motorem do podjęcia działań zmierzających do ułatwienia dostępu młodym trębaczom, uczniom podkarpackich szkół muzycznych do kadry profesorskiej i uznanych autorytetów wykonawczych z prestiżowych uczelni i zespołów o uznanej światowej renomie. Organizatorzy zakładają podniesienie jakości gry uczniów szkół muzycznych, mobilizację uczniów do efektywniejszego kształcenia i zaznajomienia się z najlepszymi metodami pracy pedagogicznej. Udział nauczycieli szkół muzycznych i obserwacja przez nich zajęć oraz możliwość czynnego udziału w zajęciach zespołowych stałby się przyczynkiem do kontynuacji metod pracy (wybrane elementy) w swojej codziennej praktyce pedagogicznej.

W poprzedniej edycji mieszkańcy Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego mieli ułatwiony kontakt z kultura wysoką. Wśród wykładowców znaleźli się Paul Archibald, Piotr Wojtasik, Wacław Mulak i Tomasz Ślusarczyk, którzy równocześnie koncertowali dla mieszkańców powiatu.

Celem Letniej Akademii Trąbki jest:

- pogłębienia umiejętności wykonawczych pod kierunkiem wybitnych profesorów,

- udoskonalenie techniki gry z zakresu wydobycia dźwięku i poprawy intonacji,

- doskonalenia warsztatu pedagogicznego nauczycieli klas trąbki z zakresu gry solistycznej i zespołowej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z małymi dziećmi,

- przeprowadzenie (w miarę możliwości) codziennych koncertów prezentujących dotychczasowy dorobek uczniów oraz koncertów prezentujących efekty pracy warsztatowej.

- przeprowadzenie koncertów wykładowców,

- wykorzystanie uczniów klasy perkusji PSM I st. w Kolbuszowej przy realizacji muzyki fanfarowej i marszowej.

- wdrażanie nowych podstaw programowych poprzez: prowadzenie zajęć warsztatowych, wykładów i rozmów z nauczycielami trąbki – uczestnikami kursów,

- wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy kadrą profesorską a nauczycielami szkół muzycznych w zakresie metod nauczania, prezentacji warsztatu pedagogicznego,

- edukacja młodych adeptów gry na trąbce, doskonalenie ich warsztatu artystycznego poprzez zaznajomienie ich z najwybitniejszymi dziełami współczesnej i dawnej literatury trąbkowej - tak solowej, jak i kameralnej,

- popularyzacja gry na trąbce w lokalnym środowisku i na Podkarpaciu,

- prezentacja dorobku młodych trębaczy, w tym laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych,

- umożliwienie kontaktu i nawiązanie bliskiej współpracy wybitnych profesorów z uczniami i przygotowanie do kontynuacji tej współpracy w przyszłości ( przyszli studenci uczelni artystycznych),

- powszechne uświadomienie wspólnej odpowiedzialności za rozwój talentów i czuwanie nad harmonijnym rozwojem osobowości adeptów sztuki, co w konsekwencji ma prowadzić do ukształtowania ich pełnej, bogatej indywidualności artystycznej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

mgr Tomasz Ślusarczyk jest pracownikiem Katedry Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, trębacz Orkiestry XVIII wieku z Amsterdamu, muzyk koncertujący, juror konkursów w Polsce i zagranicą, wykładowca kursów mistrzowskich, pomysłodawca Letniej Akademii Trąbki (poprzednie edycje realizowane były w Przemyślu i w Mielcu).

Proponowana lista wykładowców :

Wolodymyr Podolchuk – AM w Doniecku, Ukraina

Krzysztof Bednarczyk – Polska, UMFC Warszawa

Wacław Mulak – Polska, AM w Krakowie,

Paul Archibald – Wielka Brytania,

Vladimir Pushkarev – Rosja (Moskwa),

Michał Tyrański – PFB, Polska,

Ben Godfrey – BBC Symphony Orchestra Britten Sinfonia, Wielka Brytania,

Uwe Köller UfMudK w Graz , German Brass Orchester

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Planowana ramówka MKP:

06 lipca 2015 – godz. 10.00 – Inauguracja LAT – aula PSM

- godz. 11.00 – spotkanie organizacyjne wykładowców z uczestnikami kursów

- godz. 15.00-17.30 zajęcia indywidualne

- godz. 18.00 – Koncert inauguracyjny

- godz. 20.00-20.45 wykład

07 lipca 2015 – godz. 09.00-13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna

- godz. 15.00-18.30 zajęcia indywidualne i zespołowe

- godz. 20.00-20.45 wykład

08 lipca 2015 – godz. 09.00-13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna

- godz. 15.00-18.30 zajęcia indywidualne i zespołowe

- godz. 20.00-20.45 wykład

09 lipca 2015 – godz. 09.00-13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna

- godz. 15.00-18.30 zajęcia indywidualne i zespołowe

- godz. 20.00 – koncert dla mieszkańców

10 lipca 2015 – godz. 09.00-13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna

- godz. 15.00-17.30 zajęcia zespołowe (wszyscy)

- godz. 18.00 – Koncert w Auli PSM (ewentualnie koncert wyjazdowy)

- godz. 20.00-20.45 wykład

11 lipca 2015 – godz. 09.00-13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna

- godz. 15.00-18.30 zajęcia indywidualne i zespołowe

- godz. 20.00 – koncert dla mieszkańców Kolbuszowej

12 lipca 2015 – godz. 10.30 – Oprawa mszy świętej w Kolegiacie – p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

- godz. 12.00-13.00 Koncert plenerowy – Rynek Kolbuszowej

- godz. 13.30-14.30 Podsumowanie kursów. Zakończenie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami imprezy są uczniowie szkół muzycznych każdego szczebla, studenci uczelni artystycznych, nauczyciele reprezentujący każdy stopień kształcenia muzycznego. Mieszkańcy Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego.

Uczestnicy dojeżdżający muszą uregulować w siedzibie szkoły koszty zakwaterowania, wyżywienia i inne związane z bieżącym pobytem podczas kursów. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 17 2272 856

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 59

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 8

Przebieg Wydarzenia

PROGRAM LETNIEJ AKADEMII TRĄBKI - 2015

6 VII poniedziałek

10:00 – 13:00 UROCZYSTE OTWARCIE LETNIEJ AKADEMII TRĄBKI

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

PODZIAŁ UCZESTNIKÓW NA GRUPY

Aula Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej

13:00 - 15:00 OBIAD

15:00 – 18:00 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z WYKŁADOWCAMI, WYKŁAD

7 VII wtorek 10.00 – 13.00 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z WYKŁADOWCAMI

13.00 – 15.00 OBIAD

15.00 – 19.00 WYSTAWA INSTUMENTÓW

Aula Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z WYKŁADOWCAMI, WYKŁAD

8 VII środa 10.30 – 13.00 – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE, WYKŁAD

13.00 - 15.00 - OBIAD

15.00 - 16.30 - ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z WYKŁADOWCAMI

16.30 – 18.00 - ZESPOŁY KAMERALNE

18.30 – 20.00 – KONCERT ( aula PSM)

9 VII czwartek 9.30 - 10.00 – ROZGRZEWKA

10.30 – 13.00 – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

13.00 - 15.00 - OBIAD

15.00 - 16.00 - ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z WYKŁADOWCAMI

16.00 – 17.30 - ZESPOŁY KAMERALNE

18.00 – 19.00 - KOLACJA

18.30 – 20.00 –WYKŁAD ( sala konferencyjna hotel)

10 VII piątek 9.30 - 10.00 – ROZGRZEWKA

10.00 – 13.00 – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE, WYKŁAD

13.00 - 14.00 - OBIAD

14.00 - 16.00 – PRÓBA W KOLEGIACIE

16.00 – 17.30 - ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

18.00 – PRZEJŚCIE DO KOLEGIATY

18.30 – 20.00 – KONCERT W KOLEGIACIE

20.30 – KOLACJA

11 VII 2015 sobota 9.30 - 10.00 – ROZGRZEWKA

10.30 – 13.00 – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

13.00 - 15.00 - OBIAD

15.00 - 16.30 - ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z WYKŁADOWCAMI

16.30 – 18.30 - ZESPOŁY KAMERALNE

18.30 – 20.00 – KONCERT ( aula PSM)

12 VII niedziela 10:00 ZAKOŃCZENIE

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

Trzecia  edycja Letniej Akademii Trąbki  skierowana była  do uczniów szkół muzycznych I i II st.,  studentów Akademii Muzycznych tak z kraju jak i zza granicy ( Europa wschodnia) oraz nauczycieli szkół muzycznych, którzy mogli skorzystać z wykładów oraz ćwiczeń przeprowadzonych przez kadrę profesorską i uznane autorytety wykonawcze  z prestiżowych uczelni i zespołów o uznanej światowej renomie. 

 

Podstawowym działaniem podczas  Letniej Akademii Trąbki były lekcje indywidualne poprowadzone przez wybitnych muzyków trębaczy. Drugim ważnym elementem  były zajęcia zespołowe poprowadzone przez wybitnych kameralistów.

 

Poprzez otwartą formę koncertu odbiorcami stali się mieszkańcy Kolbuszowej.

 

Wspólne uczestnictwo w kursach ( praca zespołowa) znacząco wpłynęła na zintegrowanie lokalnego środowiska trębaczy oraz na zintegrowanie tego środowiska w skali kraju i krajów reprezentowanych przez zagranicznych wykładowców i uczniów.

 

Zajęcia indywidualne – uczniowie  młodsi oraz początkujący – wykładowcy pracowali głównie pod kątem  prawidłowego zadęcia, prawidłowej pracy języka, zwłaszcza podczas wydechu powietrza. Uczniowie wykonywali łatwe ćwiczenia np. granie w górę w dół, również ćwiczenia legatowe obserwując przy tym  właśnie pracę języka. Ćwiczenia na samym ustniku , praca nad oddechem przy wykorzystywaniu w całości powietrza  podczas  wydechu ( szerokie otwarte gardło) praca nad artykulacją, właściwym, nie ostrym początku dźwięku.

 

 - Zajęcia indywidualne – uczniowie starsi i bardziej zaawansowani w grze na trąbce – wykładowcy również skupiali dużo uwagi nad techniką oddechową, pracą języka właściwym jego położeniem podczas wdechu jak i wydechu. Uczniowie wykonywali ćwiczenia np. legatowe ( wargowe) wykładowcy dużą uwagę skupiali nad wydechem powietrza , aby nie zaciskać gardła, nad właściwą pracą wszystkich mięśni tułowia i twarzy podczas oddychania. W oparciu o  przykłady literatury trąbkowej wykładowcy  skupili się pracy z uczestnikami kursów na właściwej interpretacji, właściwym prowadzeniu frazy, a także nad charakterem i rodzajem  dźwięku w zależności od epoki w jakiej na powstawały opracowywane utwory.

Laureaci

Nie dotyczy

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Letnia Akademia Trąbki 2015” (ID 72) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.