10.07.2017 - 16.07.2017

Letnia Akademia Trąbki 2017

Miejscowość Wydarzenia: Kolbuszowa

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy

Specjalność: Trąbka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.colbusovia.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Podstawowym działaniem podczas Letniej Akademii Trąbki będą lekcje indywidualne prowadzone przez wybitnych muzyków - trębaczy. Drugim ważnym elementem pracy będą zajęcia zespołowe prowadzone przez wybitnych kameralistów.

Poprzez otwarte formy koncertów oraz poprzez organizację koncertów plenerowych i promenadowych odbiorcami stają się mieszkańcy Kolbuszowej i miejscowości w których organizowane będą koncerty.

Organizatorzy przewidują, że podobnie jak poprzednie edycje ten kurs znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wykonawczego uczniów i studentów, oraz na podniesienie poziomu dydaktyki w szkołach. Letnia Akademia Trąbki jest znakomitą okazją do przeprowadzenia wykładów z zakresu muzykowania zespołowego w nauczaniu wczesnoszkolnym. Zdobyta tutaj przez nauczycieli – uczestników kursów wiedza i umiejętności staną się powodem do stworzenia podobnych form muzykowania zespołowego w macierzystych szkołach. Wspólne uczestnictwo w kursach (praca zespołowa) znacząco wpłynie na zintegrowanie lokalnego środowiska trębaczy oraz na zintegrowanie tego środowiska w skali kraju i krajów reprezentowanych przez zagranicznych wykładowców i uczniów. Dodatkowym, ważnym czynnikiem będzie ustalenie form i obranie kierunków działań edukacyjnych podnoszących poziom klas trąbki w Polsce, także podjęcie działań pomocnych w realizacji kolejnych edycji kursów. Praca w ramach zajęć warsztatowych będzie się koncentrować na realizacji założeń reformy szkolnictwa artystycznego w Polsce. Część zajęć zostanie skierowana do kadry nauczycielskiej i przeznaczona na doskonalenie warsztatu pedagogicznego i wymianę doświadczeń pedagogicznych uczestniczących w kursach nauczycieli klas trąbki. Tradycyjnie praca koncentrować się będzie na realizacji literatury dawnej i na realizacji literatury obecnej w programach konkursów wykonawczych, a także na doskonaleniu umiejętności wykonawczych na bazie repertuaru klasycznego. Kursy i rezultaty warsztatowej pracy dydaktycznej z młodzieżą obserwowane będą przez grupę pedagogów - nauczycieli szkół i akademii muzycznych.

W czasie trwania kursów podstawowym elementem działania będą: - publiczne lekcje mistrzowskie prowadzone przez uznane autorytety. Główny nacisk położony będzie na zajęcia zespołowe. Kursy obejmować będą praktyczne zajęcia z w/w form prowadzone dla uczniów i dla nauczycieli, którzy te formy będą wprowadzać, bądź już wprowadzają w swoich macierzystych placówkach. - koncerty (koncerty w auli szkoły, koncerty wyjazdowe, koncerty promenadowe) prezentujące efekty pracy warsztatowej.

- wykłady seminaryjne połączone z dyskusją. Forma warsztatów stwarza warunki pracy indywidualnej każdego uczestnika z każdym wykładowcą, dając tym samym możliwość doświadczenia różnych metod pracy pedagogicznej .

Organizatorzy są przekonani, że ten kurs (podobnie jak poprzednie edycje) znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wykonawczego uczniów i studentów, na podniesienie poziomu dydaktyki w szkołach oraz poprzez wspólne uczestnictwo w kursach uczniów i nauczycieli (praca zespołowa, aktywny udział w prowadzonych dyskusjach) znacząco wpłynie na zintegrowanie środowiska trębaczy w skali Polski i krajów reprezentowanych

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Colbusovia”

Adres: Janka Bytnara 2

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48.17.2271632

e-mail: colbusovia@op.pl

www: www.colbusovia.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Janka Bytnara 3

36 - 100 Kolbuszowa

CELE WYDARZENIA

Celem Letniej Akademii Trąbki jest:

- pogłębienia umiejętności wykonawczych pod kierunkiem wybitnych profesorów, - udoskonalenie techniki gry z zakresu wydobycia dźwięku i poprawy intonacji,

- doskonalenia warsztatu pedagogicznego nauczycieli klas trąbki z zakresu gry solistycznej i zespołowej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z małymi dziećmi,

- przeprowadzenie (w miarę możliwości) codziennych koncertów prezentujących dotychczasowy dorobek uczniów oraz koncertów prezentujących efekty pracy warsztatowej.

- przeprowadzenie koncertów wykładowców,

- wykorzystanie uczniów klasy perkusji PSM I st. w Kolbuszowej przy realizacji muzyki fanfarowej i marszowej.

- wdrażanie nowych podstaw programowych poprzez: prowadzenie zajęć warsztatowych, wykładów i rozmów z nauczycielami trąbki – uczestnikami kursów,

- wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy kadrą profesorską a nauczycielami szkół muzycznych w zakresie metod nauczania, prezentacji warsztatu pedagogicznego,

- edukacja młodych adeptów gry na trąbce, doskonalenie ich warsztatu artystycznego poprzez zaznajomienie ich z najwybitniejszymi dziełami współczesnej i dawnej literatury trąbkowej - tak solowej, jak i kameralnej,

- popularyzacja gry na trąbce w lokalnym środowisku i na Podkarpaciu,

- prezentacja dorobku młodych trębaczy, w tym laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych,

- umożliwienie kontaktu i nawiązanie bliskiej współpracy wybitnych profesorów z uczniami i przygotowanie do kontynuacji tej współpracy w przyszłości ( przyszli studenci uczelni artystycznych), - powszechne uświadomienie wspólnej odpowiedzialności za rozwój talentów i czuwanie nad harmonijnym rozwojem osobowości adeptów sztuki, co w konsekwencji ma prowadzić do ukształtowania ich pełnej, bogatej indywidualności artystycznej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

dr Tomasz Ślusarczyk jest pracownikiem Katedry Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, trębacz Orkiestry XVIII wieku z Amsterdamu, muzyk koncertujący, juror konkursów w Polsce i zagranicą, wykładowca kursów mistrzowskich, pomysłodawca Letniej Akademii Trąbki (poprzednie edycje realizowane były w Przemyślu i w Mielcu).

Proponowana lista wykładowców :

Krzysztof Bednarczyk – Polska, UMFC Warszawa

Wacław Mulak – Polska, AM w Krakowie,

Paul Archibald – Wielka Brytania,

Wladimir Puszkariew – Rosja (Moskwa),

Michał Tyrański – PFB, Polska,

Ben Godfrey – BBC Symphony Orchestra Britten Sinfonia, Wielka Brytania,

Uwe Köller UfMudK w Graz, German Brass Orchester

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Planowana ramówka LAT:

10 lipca 2017

– godz. 10.00 - Inauguracja LAT – aula PSM ,

- godz. 11.00 - spotkanie organizacyjne wykładowców z uczestnikami kursów.

- godz. 15.00 – 17.30 zajęcia indywidualne

- godz. 18.00 – Koncert inauguracyjny

- godz. 20.00 – 20.45 wykład

11 lipca 2017

– godz. 09.00 – 13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna.

- godz. 15.00 – 18.30 zajęcia indywidualne i zespołowe

- godz. 20.00 – 20.45 wykład

12 lipca 2017

– godz. 09.00 – 13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna.

- godz. 15.00 – 18.30 zajęcia indywidualne i zespołowe

- godz. 20.00 – 20.45 wykład

13 lipca 2017

– godz. 09.00 – 13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna.

- godz. 15.00 – 18.30 zajęcia indywidualne i zespołowe

- godz. 20.00 – koncert dla mieszkańców Weryni

14 lipca 2017

– godz. 09.00 – 13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna.

- godz. 15.00 – 17.30 zajęcia zespołowe (wszyscy)

- godz. 18.00 – Koncert w Auli PSM (ewentualnie koncert wyjazdowy)

- godz. 20.00 – 20.45 wykład

15 lipca 2017

– godz. 09.00 – 13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna.

- godz. 15.00 – 18.30 zajęcia indywidualne i zespołowe

- godz. 20.00 – koncert dla mieszkańców Kolbuszowej

16 lipca 2017

– godz. 10.30 – Oprawa mszy świętej w Kolegiacie – p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej,

- godz. 12.00 – 13.30 Podsumowanie kursów. Zakończenie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami imprezy są uczniowie szkół muzycznych każdego szczebla, studenci uczelni artystycznych, nauczyciele reprezentujący każdy stopień kształcenia muzycznego. Mieszkańcy Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego

Uczestnicy dojeżdżający muszą uregulować w siedzibie szkoły koszty zakwaterowania, wyżywienia i inne związane z bieżącym pobytem podczas kursów. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 17 2272 856

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Letnia Akademia Trąbki 2017” (ID 929) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.