17.10.2016 - 29.01.2017

Moje krajobrazy

Miejscowość Wydarzenia: Supraśl

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne, Literatura

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Malarstwo

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 3 lata

KONKURS MALARSKO- LITERACKI / MOJE KRAJOBRAZY

Temat „Moje krajobrazy” należy rozumieć szeroko. Dla uczestnika konkursu „mój krajobraz” może oznaczać: pejzaż wiejski ukazany realistycznie lub metaforycznie, pejzaż miejski ukazany realistycznie lub metaforycznie, odzwierciedlenie stanów ludzkiej duszy, oddanie jednostkowych nastrojów, uczuć i wrażeń duchowych, indywidualne przemyślenia na temat ludzkiej egzystencji, krajobrazów zycia, odniesienia do ważnych wydarzeń historycznych lub kulturowych, rodzimych tradycji i obyczajów.

ORGANIZATOR

Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu

Adres: pl. Tadeusza Kościuszki 1

16-030 Supraśl

Tel.: +48.85.7183216

e-mail: lpsuprasl@gmail.com

www: http://liceum-plastyczne.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

- inspirowanie do aktywności twórczej,

- kształcenie umiejętności warsztatowych młodych twórców,

- rozwijanie wyobraźni uczniów,

- prezentacja ich dorobku,

- promocja młodych talentów,

- integracja środowiska twórczego.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

KONKURS LITERACKI

Kontakt: Maria Doroszew, Elżbieta Suchocka, Liceum Plastyczne w Supraślu, Plac Kościuszki 1, 16 – 030 Supraśl, tel. 85 71 83 216 (kancelaria szkoły).

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

KONKURS LITERACKI

Szkoła może złożyć maksymalnie pięć dotąd niepublikowanych utworów poetyckich lub prozatorskich (opowiadanie, esej), opatrzonych godłem. Utwory literackie należy dostarczyć w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 29 stycznia 2017 roku. Utwory prozatorskie powinny zawierać nie więcej niż pięć stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 14 Times New Roman). Do prac winna być załączona koperta z godłem i oznaczoną kategorią wiekową, zawierająca zapis elektroniczny tekstów na płycie CD w formacie doc. oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz jego promocji (w przypadku osób niepełnoletnich – oświadczenie rodziców) według zasad określonych w ustawie z dn.29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, podpis autora, dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i artystycznych całej Polski.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Moje krajobrazy” (ID 930) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.